กิจกรรมขององค์กร วันดี คลินิก

กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประชาสัมพันธ์ขององค์กรและกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม